تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - با خدا

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

با خدا

اگر روزی از اینجا تو گذشتی یاد ماباش

اگر با با وفا هایی گذشتی یاد ما باش

بگو روزی عزیزی با وفا بود

همیشه یاد من بود، با صفا بود

بگو دلدار و پاک و بی ریا بود

بگو یار بود و کمی هم با خدا بود

بگو که نشد از یاد من غافل

بگو از در یاد من کارش دعا بود

اگر گفتی، تو هم با وفا باش

تو با من باش ای دوست با صفا باش

رفیق و همدم تنهاییا باش

از همه اینها گذشته

با خدا باش


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]